Share

2021 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

04.01.2021 TARİHLİ VE 1 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan 2021 yılı Gelir tarifelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

 

MADDE-1-İLAN VE REKLAM VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12, 13, 14, 15 ve 16. Maddeleri ile 11.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.

B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları içinde olmak üzere, iki eşit taksitte tahsil edilir.

C-) TARİFE:

 

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok

(TL)

1

2

3

4

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

20

100

 100

60

 

 

 

 

Cadde

20

100

 90

50

 

 

 

Sokak

20

100

 80

40

 

 

 

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

 40

30

 

 

 

Diğer

8

40

 40

30

 

 

 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

 10

7

 

 

 

 

Cadde

2

10

 8

6

 

 

 

Sokak

2

10

 7

5

 

 

 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

 150

100

 

 

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

 150

100

 

 

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

 

Bütün yerlerde

0,01

0,25

 0,10

0,08

 

 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

 

0,02

0,50

  0,50

0,40

  

 

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ

A -) KANUNİ DAYANAK:

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.

Belediyeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.

B -) AÇIKLAMA:

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kamuya terk edilen yol, kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile yıllık olarak reklam totemi vb. tabelalar konulması durumunda Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre "Yer Tahsis Ücreti" alınır. Belediyeden izinsiz olarak bu mahallere reklam totemi ve tabela koyanlardan izin verilmesi durumunda bu fıkrada belirtilen miktarın iki katı kadar yer tahsis ücreti alınır.

Belediyeye ait bez afiş yerlerine ilan ve reklam asmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden bu tarife de belirlenen ücretler alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bez afişleri ile sosyal içerikli ve belediyemiz ile işbirliği halinde ortaklaşa yapılan faaliyetleri içeren bez afişlerden ücret alınmaz.

Belediyeye ait otobüslerin dış yüzeyleri bu tarifede belirlenen ücretler karşılığında reklam yeri olarak kullandırılır.

Reklamların süresinden önce sökülmesi talep edilmesi durumunda ödenmiş olan vergiden iade yapılmaz.

C-) TARİFE:

a-     Belediye hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması durumunda yıllık olarak alınacak “yer tahsis izni ücreti”  450 TL alınmasına,

b-    Belediye ve mücavir alan sınırları içinde şahsa ait yerde konulacak reklam totemi için mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile konması durumunda yıllık olarak alınacak” yer tahsisi izni ücreti 200 TL alınmasına,

c-     Elektronik cihazlarla yapılacak animasyon ve video gösterimli LED EKRAN sistemli dijital ekranlardan görüntülü ve hareketli reklam gösterimlerinden alınacak reklam geliri (m2/yıl) 500 TL

d- Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca işyerlerinin tanıtımı için ön yüzeylere asılan ve takılan hareketli tanıtıcı reklamların m2 sinden alınacak yıllık ilan ve reklam geliri 95 TL alınmasına,

e-     Geçici olarak Araç, Mobilya, Beyaz Eşya vb. gibi tanıtım amaçlı ürünlerin sergilenmesi için izin verilen yerlerden alınacak “İlan ve Reklam Geliri” (günlük) 10 TL/m2 ayrıca dükkan sahibi esnafın sürekli olarak sergi yaptığı alanlarda ise yıllık 30 TL/m2 alınmasına,

f-      Şehrimizin muhtelif semtlerine Belediyemiz tarafından dikilen bez afiş direklerinden alınacak ücret

1-     Aylık direk kirası 25 TL alınmasına,

2-     Direklere bez afiş bağlama indirme ve araç kirası olarak (bir afiş için) 30 TL alınmasına,

3-     Umuma ait yerlerde cadde, bulvar tretuvar, belediye mülkü ve arsalara büfelere konulacak geçici bez ilanların aylık asma tahsis ücreti 35 TL/m2 alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-3-EĞLENCE VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Maddeleri ile 11.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.

B -) AÇIKLAMA: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17. Maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin Eğlence Vergisine tabi olacağı, 18. Maddesinde ise verginin mükellefinin, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişiler oldukları düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

C-)TARİFE:

 

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Miktarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar

5

100

20

10

 

 

51 m²-150 m²arası

5

100

 25

20

 

 

151 m²-300 m²arası

5

100

 30

25

 

 

301 m²’den yukarı

5

100

 40

35

 

 

4 yıldızlı otelde

5

100

50

40

 

 

5 yıldızlı otelde

5

100

 60

50

 

 

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar

5

100

 5

5

 

 

26 m²-50 m²arası

5

100

 6

5

 

 

51 m²-100 m²arası

5

100

 7

6

 

 

101 m²-200 m²arası

5

100

 8

7

 

 

201 m²’den yukarı

5

100

 9

8

 

 

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-4-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44. Maddesi.

B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisine tabidir.

C-) TARİFE:

İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır,

a)Esnaflardan ( İşyerlerinden) 6 gurubun 4. derecesi üzerinden,

b)Resmi dairelerden 5. grup 2. derecesi üzerinden

c) 5281 Sayılı kanunun 418. maddesi ile değişik 2464 sayılı kanununun 44. Maddesinin 5. fıkrası gereğince özel kuyu kullanan bahçe ve konutlardan 7. gurubun 1. derecesi üzerinden alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-5-İŞGAL HARCI

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddeleri ile 11.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.

B-) AÇIKLAMA:

a-     Belediye sınırları içinde bulunan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. Maddesinde sayılan yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir.

b-    Belediyemiz mücavir alan içerisinde muhtelif yerlerde yıl boyu süresince sabit işgal için izin verilmiş olanlara, alınmakta olan işgal harcı üzerinden %10 zamlı tarife uygulanarak alınır.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,5

2,5

 1,5

 1

 

 

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

0,5

2,5

 1,5

 1

 

 

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

 5

 3

 

 

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

 1

 0,75

 

 

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,5

 1,5

1

 

 

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-6-AÇIK PAZAR VE ÇEŞİTLİ YERLERDE YAPILAN SATIŞ REYONLARINDAN ALINACAK ÜCRET

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.

B-) AÇIKLAMA: Belediye mücavir alanının çeşitli yerlerinde bulunan satış reyonları ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

AÇIK OTO PAZARYERLERİ ÜCRETİ:

Belediyenin mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu yâda Umuma açık yerlerde halkın satış için getireceği her araç için (KDV hariç)  6 TL alınmasına,

Belediyenin mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu ya da umuma açık uygun gördüğü yerlerde tanıtım ve özendirme amaçlı araçların ve stantların yer tahsis ücreti KDV hariç haftalık 1-7 gün arası;

1-Tek tekerlekli küçük araçlardan 50 TL alınmasına,

2-Çift tekerlekli büyük araçlardan 100 TL alınmasına,

3-Dernek, Vakıf, Eğitim Kurumları, Kamu Kurum Ve Kuruluşları Hariç Her Türlü Şirket stant başı 75 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE–7- BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN YAPILAN İLAN VE REKLAMLARDAN ALINACAK ÜCRET

A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.

B-) AÇIKLAMA:

1-     Siyasi partilerin belediye başkanlığının veya yetkili kılacağı kişinin izni ile konuşmadan doğacak sorumluluk siyasi parti veya konuşma yapan kişiye ait olmak üzere partilerin propaganda ile ilgili söz veya konuşmalar 2, 3, 4 ve 5 deki tarifeye tabiidir.

2-     Sinemalarda oynatılan film içerisinde gösterilen ticari amaçlı reklam filmlerinden 2,3 deki tarifeden alınır.

3-     Ölüm ilanları, insan kayıpları, hastaların acil kan ve kurumların kamu ile ilgili ilanları ücretsizdir.

4-     Ticari amaç taşıyan müzikli ve müziksiz yayınlar yapılmaz.

5-     1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şıklarında belirtilen tarifeler resmi dairelerden bir kat artırılarak alınır 

C-) TARİFE; (KDV DÂHİL)

1-     Belediye hoparlöründen günlük yapılan normal yayınların her kelimesinin bir defa okunuşundan alınacak ücret 0.35 TL alınmasına,

2-     Şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile ihale ilanı yayınlarının her kelimesinin okunuşundan alınacak ücret 0,50 TL alınmasına,

3-     Siyasi partilerin yapacakları konuşmaların her kelimesinden alınacak ücret 0,75 TL alınmasına,

4-     Bantlı ilanların 5 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 50,00 TL alınmasına,

5-     Bantlı ilanların 10 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 100,00 TL alınmasına,

6-     Bantlı ilanların 15 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 150,00 TL alınmasına,

7-     Bantlı ilanların 15 dakikadan fazlası için her dakikadan alınacak ücret 11,00 TL alınmasına,

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE 8 - İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÜCRETLER

 
 

1- İmar Müdürlüğünce satılan tapu kayıt belgesi

30 TL

 

2- Bina inşaatları için verilen su basması (Kırmızı Kod) ücreti (100 m2.den küçük inşaatlardan alınmayacak)

165 TL

 
 

3- İmar planı suret harcı (Parsel ve ada bazında) 

 

a) Fotokopi

30 TL

 

b) Ozalit

50 TL

 

4- Yapı Kullanma izni (her türlü resim, suret tastikleri)

  

 

a) Konut

150TL

 

b) Sanayi

      250TL

 

5- Tastik proje sureti (ozalit)

  

 

a) Konut (m2)

50 TL

 

b) Sanayi (m2

75 TL

 

6- Yapı Kullanım İzni Keşif Ücretleri (her bağımsız bölüm için)

  

 

a)100 m2.ye kadar mesken, işyeri, garaj, dükkan vs

80 TL

 

b) 101.m2 ile150 m2arasında mesken, işyeri, garaj, dükkan vs.

125 TL

 

c)151 m2ile200 m2arasında mesken, işyeri, garaj, dükkan vs

175 TL

 

d)200 m2.yi aşan mesken, işyeri garaj, dükkan vs. ile her200 m2. İçin

250 TL

 

e) Sanayi m2.( Petrol İst. Düğün Salonu gibi tesisler)

5 TL

 

7- Taşyapı, özel okullar vs. yerlere verilen elektrik ve su keşif ücretleri (Zayiinden elektrik su dahil) her adet için

75 TL

 
 

8- Asansör kullanma izni (bir defaya mahsus)

400 TL

 

 

a) 1 - 5 Kişilik Asansörlerde

150 T

 

b) 6 - 10 Kişilik Asansörlerde

300TL

 

c) 11 Kişi ve Üstü Asansörlerde

400TL 

 

9- Temel vizesi ve diğer keşif ücretleri

  

 

a)150 m2.ye kadar olan

300 TL

 

b)150 m2.den büyük yerler için

500 TL

 

10- İmar Durumu (İmar Raporu)

 

a) Konutlardan m2. İçin

0,50 TL

 

b) Ticari alan m2 için

0,75 TL

 

c) Küçük sanayi m2 için

0,40 TL

 

d)İmar Raporu Yenileme (B2 ve AV2 diğerleri)

30 TL

 

Proje Yenileme Harcı

50 TL

 

*Basit İfraz Harcı (Beher m2 si için)

0,50 TL

 

*Basit İfraz Harcı (Her bir ev veya parsel için)

250 TL

 

Keşif Harcı

150 TL

 

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyelerinden Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN, Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oylarına karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

MADDE–9-İNŞAATLARA KONULACAK TABELALARDAN ALINACAK ÜCRET

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Belediye tarafından yaptırılan ve inşaatlara konulan 70x110 ebadındaki saç levhalar ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL) 

Tabela Bedeli her bir konut için yıllık 100 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE–10-ÖZEL İMAR DURUMU ÇIKARTILMASINDAN ALINACAK ÜCRET

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Özel İmar durumu çıkartılması ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

Çıkarılacak olan özel imar durumu için 50 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

 

MADDE–11-VAZİYET PLANI ve APLİKASYON KROKİSİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki herhangi bir işlem için belediyeden istenecek gayrimenkule ait vaziyet planı ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

Vaziyet plan ücreti 75 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE–12-İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÜCRETLER

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-) AÇIKLAMA: İmarla ilgili aşağıda talep edilen hizmetler ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

a-     Bir adet ozalit imar paftası veya hazırlanacak plan değişikliği teklifleri için dosyada bulundurulacak A 4 veya A 3 boyutunda bir alanı kapsayacak şekilde imar planının CD si için 50TL

b-    Bir imar paftasının kısmi çekilecek fotokopisinden paftanın 1/8 olduğundan her sayfa başına 10TL 

c-     İnşaat ve bina sahiplerinin imarla ilgili konutlarda mahallinde bakıp verilecek rapora göre işlem yapılmasına esas olmasına belediye fen elemanları, mükellefin talebi üzerine mahallinde yapılan incelemeyi belirten belge için hizmet karşılığı alınan ücret 75TL

d-    Mükellefleri talebi üzerine belediye elemanları tarafından istek halinde hazırlanacak olan iş bitirme, iş denetleme ve benzeri belge karşılığı alınacak ücret 50TL

e-     2981 – 3290 sayılı yasanın 10/C uygulamasında alınan dosya ücreti 25TL

Belediyenin yeni oluşan imar parsellerinden:

1-    250 m² ye kadar olanlar 100 TL

2-    250 m² den yukarı olanlar (her250 m² ye kadar) dosya ücreti 150TL

f-    3194 sayılı imar yasasının 18. Maddesine göre yapılan imar uygulamalarında yeni oluşan imar parsellerinden

1-    250 m² ye kadar olanlar 150TL

2-    250 den yukarı olanlar (her250 m² ye kadar) dosya ücreti 200 TL

g-    Ev ve işyerlerine iskân izni alma aşamasında belediye teknik elemanlarınca mahallinde yapılacak tespit ve inceleme sonunda verilecek iskân raporu için hizmet karşılığı olarak alınacak ücret

1-   Konutlardan (m² sinden) : 10TL

2-   İşyerlerinden (m² sinden): 15TL

3-   Meclise sunulacak dosya (imar planı değişikliği ücreti) : 1000 TL

4-   İmar yönetmeliğindeki beyannamelerinden: 100TL

h-   Yapı kullanma izin belgesi ve beyanname gibi kıymetli evrakların tasdikinin beher m² sinden:5TL 

1- Bakanlar Kurulunca belirlenen tarifelerde ifraz ve tevhit harcı ticarethanelerde 0.12, konutlarda 0.09 TL olarak belirlenmiş ancak araziler için herhangi bir tarife belirtilmediğinden;

Mücavir alan dışında tarım arazilerinde tarımsal amaçlı gayri meskûn sahalarda bulunan arazilerin ifraz ve tevhitlerinde harcın miktarında indirime gidilerek beher metrekare 0,03 TL harç alınmasına,

2-  Bina inşaat tadilat ruhsatlarından;

a) Bina inşaatında yapılan tadilat ruhsat tetkik ücreti meskenlerde m2’ si 8 TL,

b) Bina inşaatında yapılan tadilat ruhsat tetkik ücreti ticarethanelerde m2’ si 10 TL alınmasına,

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak İmar durumu ve çapı için;

a) İmar çapı bilgisayar çıktısı alma 50 TL,

b) İmar çapı bilgisayar üzerinden bakma ve izah için 75 TL alınmasına,

4- APLİKASYON ÜCRETLERİNİN     

          1 M2ile      500 M2alan için 150 TL 

      501 M2ile    1000 M2alan için 220 TL 

    1001 M2ile     3000 M2alan için 275 TL 

    3001 M2ile    5000 M2alan için 360 TL 

    5001 M2ile  10000 M2alan için 410 TL 

  10001 M2ile  20000 M2alan için 700 TL 

  20001 M2ile  50000 M2alan için 800 TL 

  50001 M2ile  10000 M2alan için 900 TL 

 100001 M2ile200000 M2alan için 1000 TL 

 200001 M2ile500000 M2alan için 1500 TL alınmasına,   

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE–13-HARFİYAT DÖKÜM VE TEMİZLEME ÜCRETİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarına hafriyat dökmek ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

a- Belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarında boşaltılan bir kamyon için hafriyat bedeli (Maksimum10 m3) 15 TL alınmasına,

b- Hafriyat getiren pikaplardan 5 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-14-HAYVAN KESİM, TAŞIMA SOĞUK HAVA TÜM HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

B-) AÇIKLAMA: Belediye mezbahasında verilen hizmetler ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

a-     Büyükbaş hayvanlardan kg başına kesme, yüzme, parçalama ve nakliye hizmetleri karşılığı 0,30 TL alınmasına,

b-    Küçükbaş hayvanların kg başına kesme, yüzme, parçalama ve nakliye hizmetleri karşılığı 0,20 TL alınmasına,

c-     Nakliye hizmeti verilmeyen büyükbaş hayvanlarda kg başına kesme, yüzme, parçalama hizmetleri karşılığı 0,20 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

MADDE-15-ARAZÖZLÜ SU TAŞIMA ÜCRETİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-) AÇIKLAMA:

1-       Dilekçe ile müracaat edilerek, onay aldıktan sonra ücreti peşin ödenmek kaydıyla hizmet verilir.

2-       Ücret alınır ancak herhangi bir nedenle hizmet verilemezse kişinin müracaatı üzerine ilgili kısımların mütalaası alınarak ücret geri verilir.

3-       Şehir harici su verilme ve çukur boşaltmalarda km. mesafeleri tespit edilir ve ücreti alınır.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

a-       0-5 km arası mesafeye bir tanker içme suyu ücreti 10 TL,5 km den sonra km. başına 2 TL ek ücret alınır.

b-       İnşaatlara verilen 0-5 km arası bir tanker su ücreti 20 TL5 km den sonra km başına 3 TL ek ücret alınır.

c-       Ticari müesseselere verilecek  bir tanker su ücreti 15 TL alınmasına,

d-       Kendi tankerleri ile su alanlardan tanker başına alınacak ücret 5 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyelerinden Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN, Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oylarına karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

MADDE-16-KAPALI SEMT PAZARI, AMFİ TİYATRO VE PARKLARIN KİRALAMA ÜCRETİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Belediyeye ait salon ve kültür merkezlerinin kullanılması ücrete tabidir.

Okullara % 50 indirim uygulanır.

C-) TARİFE:  (KDV DÂHİL)

1- Mülkiyeti Belediyemize ait kapalı semt pazarının Cuma, cumartesi ve Pazar günlerinde düğün, sünnet ve kutlama gibi sosyal etkinlikler için tahsis edilmesi durumunda, tahsis edilen her gün için 150 TL kiralama ücreti alınmasına,

2- Mülkiyeti Belediyemize ait amfi tiyatro alanın tahsis edilmesi durumunda tahsis edilen her gün için 150 TL kiralama ücreti alınmasına,

3-- Mülkiyeti Belediyemize ait park alanlarının kermes ve panayır için tahsis edilmesi durumunda tahsis edilen her gün için;

a) Yardım amaçlı kermes için ücret alınmamasına,

b) Panayırlar için 200 TL ücret alınmasına,           

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-17-ÇÖP CURUF TAŞIMA-YIKAMA ÜCRETİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-)AÇIKLAMA;

1- Yaz ve kış sezonu boyunca devamlı cüruf üreten işyerlerinden yıllık iki misli ücret alınır.

2- Cüruf toplama ve yıkama hizmeti belediye mücavir alanları dışında yapılacak ise %50 fazlası ile tahsil edilir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

1- Özle İşyerlerinden 1 adet kamyon katı atığından (yükleme DÂHİL) alınacak ücret 80 TL alınmasına,

2- Site, Apartman vb. yerlerden cürufların günlük alınmasını talep edenlerden kış sezonu boyunca alınacak ücret 

a- 1-50 daireye kadar daire başına alınacak ücret 12 TL alınmasına,

b- 51-100 daireye kadar daire başına alınacak ücret 11 TL alınmasına,

c- 101 den yukarı daire başına alınacak ücret 10 TL alınmasına,

3-       İmalathane, fabrika vb. yerlerden imalat atıklarından alınacak bir adet kamyon (yükleme DÂHİL) ücreti 168 TL alınmasına,

4- İş merkezi, Banka, Resmi Kurumlar, Dershaneler, Öğrenci Yurtları, Oteller, Pansiyonlar, Hamamlar vb. yerlerden cürufların kış sezonu boyunca günlük alınmasını talep edenlerden alınacak ücretler;

a-İş merkezlerinden her bir bağımsız bölüm için;

1-)1-50 bağımsız bölüme kadar bölüm başına alınacak ücret 18 TL alınmasına,

2-)51-100 arası bağımsız bölüme kadar bölüm başına alınacak ücret 15 TL alınmasına,

3-)101 (DÂHİL) den yukarı her bağımsız bölüm için bölüm başına alınacak ücret 12 TL alınmasına,

b- Bankalardan alınacak ücret; 346 TL alınmasına,

c- Resmi sağlık ve eğitim kurumları dışındaki resmi kurumlar, Özel sağlık kuruluşları, Özel eğitim kurumları, Öğrenci Yurtları, Pansiyonlar, Hamamlar vb. Yerlerden alınacak ücret;  245 TL alınmasına,

d-Resmi eğitim ve sağlık kuruluşlarından alınacak ücret 115 TL alınmasına,

5- Özel yıkama taleplerinde bir tanker sudan (işçilik DÂHİL) alınacak ücret 75 TL alınmasına,

6- Çuval işi katı atık alımlarında çuval başına alınacak ücret 2 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-18- KIYMETLİ EVRAK VE BENZERLERİNDEN ALINACAK ÜCRET

A-)  KANUNİ DAYANAK: 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. nci maddesi ve Meclisinin 09/10/2009 tarih ve 362 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Ceylanpınar Belediyesi (S) Servis Araçları Yönetmeliği

B-) AÇIKLAMA:

1-  Belediye Meclisinin 09/10/2009 tarih ve 362 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Ceylanpınar Belediyesi (S) servis araçları yönetmeliğinin 21. Maddesinin son fıkrasında belirtilen ‘’bir başka şahsa aracı satmak istedikleri takdirde devir ve diğer ücretler alınır’’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘’birinci dereceden akrabalarına ve eşine (S) plakalı araçların devrinde %10 devir ücreti alınır.’’ ibaresi eklenmiştir.   

2- 5393 sayılı belediye kanununun 15.maddesi (p) bendine "Karadeniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile karayolu, yol, cadde, sokak meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektiği bütün işleri yürütmek" belediyelerin yetki DÂHİL indedir. Bu nedenle 14/06/2003-25138 tarih sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren okul servis araçları yönetmeliği çerçevesinde, okul servis aracı işletenlerin belediyemizden alacak oldukları özel izin belgesi ve okul servis aracı bakım ve onarım belgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına servis yapmak isteyen araç sahiplerinin müracaatı halinde yıllık olarak aşağıdaki ücretler alınır.

3- Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin olup 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler "Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına" tabidir.

4- Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri "Sağlık Belgesi Harcına" tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

a- İşyeri ruhsatlarını kayıp eden veya yenilemek isteyenlerden ruhsat yenileme ücreti için alınacak ücret 35 TL alınmasına,

b- Okul servis ve personel servis aracı güzergâh izin belgesinden alınacak ücret 150 TL alınmasına,

c-  Okul servis aracı uygunluk belgesinden alınacak ücret 250 TL alınmasına,

d-  Personel servis aracı uygunluk belgesinden alınacak ücret 300 TL alınmasına,

e-  Güzergâh hat belgesinden alınacak ücret (D.T.M. plakalı araçlardan) 400 TL alınmasına,

f-  Ticari taşıt tahsis belgesinden alınacak ücret (D plakalı araçlardan) 500 TL alınmasına,

g-  Ticari taşıt tahsis belgesinden alınacak ücret (T plakalı araçlardan) 300 TL alınmasına,

h-  GSM deneme izin belgesinden alınacak ücret 1.500 TL alınmasına,

i-   GSM’ ler için yer seçim ve tesis kurma izin belgesinden alınacak ücret 3000 TL alınmasına,

j-   Sağlık belgesi harcı 2,25 TL alınmasına,

k-  Servis araçları devir ücretleri;

1-  Öğrenci servis araçları devir ücreti 2.500,00 TL alınmasına,

2-  Personel servis araçları devir ücreti 3.500.00 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-19-KARPUZ SERGİLERİ TARİFELERİ

İzin alınması ve ücreti peşin ödenmesi koşulu ile sezonluk karpuz sergilerinden

1-0-50 m2arası (KDV hariç)   100 TL alınmasına,

2-50-100 m2arası (KDV hariç)  250 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-20- İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 81 ve 84. Maddeleri ile 13/4/2005 Tarihli  ve 2005/8730  Sayılı Kararnamenin Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar

B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması "İşyeri Açma İzni Harcına" tabidir. Her m² sinden işin mahiyetine göre ücret alınır. Ancak bu miktar hiçbir sebeple 5000 m² ye isabet eden tutarı aşamaz.

C-) TARİFE:

İşyeri Açma İzin Harcı (Beher m² için) 1 TL alınmasına,

 

 

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

 

Her tür işyeri için beher m2 sinden

25 m²’ye kadar

0,10

1

1

0,40

 

 

26 m²-100 m²  arası

0,10

1

1

0,50

 

 

101 m²-250 m²arası

0,10

1

1

0,70

 

 

251 m²-500 m²arası

0,10

1

1

0,80

 

 

501 m²’den yukarı

0,10

1

1

0,90

 

 

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-21- TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI

A-)KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununu 58, 59, 60, 61 ve 62. maddeleri ve 13/4/2005 Tarihli  ve 2005/8730  Sayılı Kararnamenin Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar   

B-) AÇIKLAMA: Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları Belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20,00 TL’den az; 800,00 TL’den çok olmamak üzere Belediye Meclislerince tespit edilir.

 

C-) TARİFE (KDV DÂHİL)

 

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m²’ye kadar

20

800

90

80

 

 

26 m²-100 m²arası

20

800

110

100

 

 

101 m²-250 m²arası

20

800

130

120

 

 

251 m²-500 m²arası

20

800

160

150

 

 

501 m²’den yukarı

20

800

180

170

 

 

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

 

 

MADDE-22-TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI İÇİN VERİLECEK BELGELERİN ÜCRET TARİFESİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Bu ücret tarifesi hükümleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde umum servis aracı, personel servis aracı ile okul taşıtı hariç olmak üzere ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen hafif römorkları kapsar.  

Belediye sınırları DÂHİL inde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesine göre belediyelerce veya belediyelerin iştirak edeceği şirketlerce işletilen yada kiralanmak yahut da imtiyazın devri suretiyle gerçek ve tüzel kişilerce işletilen otobüs ve toplu taşıma araçlarında bulunacak reklamlar;  mevzuat çerçevesinde tespit edilecek ilke ve esaslar DÂHİL inde ilgili belediye tarafından belirlenir. Belediyelerce reklam giydirilecek otobüslerde bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu belgeler Belediye Zabıta Müdürlüğünce düzenlenerek verilir. Bu tarifede yazılmayan hususlar için Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.  

Ticari araç reklam izin belgesiyle ticari araç reklam yetki belgesi almadan uygulama yapanlara mevzuat hükümlerinde öngörülen tutar kadar, eğer mevzuatta herhangi bir tutar öngörülmemişse ödeyecekleri ücretin 2 katına kadar para cezası kesmeye belediye encümeni yetkilidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

a-)Ticari araç reklam izin belgesi

1-) 1 Günlük 5 TL alınmasına,

2-) 1 Haftalık 10 alınmasına,

3-) 1 aylık 20 alınmasına,

4-) 3 aylık 50 alınmasına,

5-) 6 aylık 90 alınmasına,

6-) 12 aylık 160 alınmasına,

b-) Reklam değişim ücreti 20 alınmasına,

c-) Ticari araç reklam yetki belgesi (yıllık) 6.500,00 alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-23-BELEDİYE ARAÇLARINDAN KİRAYA VERİLECEK OLANLARDAN ALINACAK ÜCRET

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Talep sahipleri belediye başkanlığına vereceği dilekçesinde aracı çalıştıracağı saatleri belirtmek zorundadır. Ücret peşin ödenecektir. Kiralama bitiminde aracı çalıştıranın ve ilgilinin raporu sonucunda varsa fazla çalışma ücreti ve zarar-ziyan teminat olarak alınan tutardan tahsil edilecektir.

1-)İl dışına verilen araçlardan (Faun ve Vidanjör hariç) km başına alınır. Mesai saati bitiminden sonra, faun-kuka talep edildiğinde fiyat iki kat olarak uygulanır. (KDV hariç)

C-) TARİFE: (KDV hariç)

a-Paletli ekskavatör (TL/saat ücreti) 200 TL alınmasına,

b-Greyder (TL/saat ücreti)

          Şehir Dışı 2000 TL alınmasına,

          Şehir İçi 150 TL alınmasına,

c- Lastik tekerlekli yükleyici loder (TL/saat ücreti)

      Şehir Dışı 175 TL alınmasına,

            Şehir İçi 130 TL alınmasına,

d- Kamyonlar (10 teker) (TL/saat ücreti) 110 TL alınmasına,

e- (4x4) kanal kazıyıcı loder (TL/saat ücreti)

           Şehir Dışı 160 TL alınmasına,

           Şehir İçi 125 TL alınmasına,

f- Lastik tekerlekli ekskavatör (TL/saat ücreti) 180 TL alınmasına,

g- Yol silindiri

           Şehir Dışı 150 TL alınmasına,

           Şehir İçi 120 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-24-ÖZEL KİŞİ VE KURUMLAR İÇİN BAKIM ÜCRETİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. nci maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir ifade edildiğinden

C-)TARİFE : (KDV DÂHİL)     

1-   Çim veya çayırın makine ile biçilmesi 1 saat için 20 TL alınmasına,

2-   Ağaç ve bitki artıklarının yüklenmesi, nakledilmesi ve boşaltılması (1 kamyon) 80 TL alınmasına,

3-   Harfiyat yüklemek için kepçeye ihtiyaç duyulması haline 1 saatlik ücret için 100 TL alınmasına,

4-   Ağaç budanması hafriyatın yüklenmesi nakledilmesi ve boşaltılması (1 adet) 94 TL alınmasına,

5-   Ağacın budanması için sepetli araca ihtiyaç duyulması halinde 50 TL alınmasına,

6-   Makasla çimlerin biçilmesi ve toplanması (100 m²) 30 TL alınmasına,

7-   Sırt pülverizatörü ile ilaçlama (1 saat) için 15 TL alınmasına,

8-   Çim tohumu (1 kg) 15 TL alınmasına,

9-     Ağaç kesim ücreti; Araçlı ağaç kesiminde, kesim ücretine belediyemize ait aracın (Merdivenli, sepetli) saat ücreti ayrıca alınır.

a-  5 metre den küçük 1adet 30 TL alınmasına,

b- 5 metre-10 metre (dahil) 1 adet 60 TL alınmasına,

c-  10 metre ve üzeri 70 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

24 maddeden oluşan 2021 yılı gelir tarifelerinin geneli için yapılan oylamada birleşime iştirak eden meclis üyelerinin oy birliği ile kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

05.01.2021 TARİHLİ VE 2 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan çalıştırılacak sözleşmeli personel sayısı ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.12.2020 tarihli ve 1619 sayılı müzekkersi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           Belediyemizde 2021 yılında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3.fıkrası ve 4. fıkrası gereğince münhal bulunan;

-          THS 4 dereceli 1 Peyzaj Mimar,

-          THS 8 dereceli 2 Mimar,

-          THS 5 dereceli 2 Mühendis,

-          THS 8 dereceli 3 Mühendis,

-          THS 6 dereceli 1 Şehir Plancısı,

-          THS 5 dereceli 4 Tekniker,

-          THS 6 dereceli 3 Tekniker,

-          THS 7 dereceli 1 Tekniker,

-          THS 9 dereceli 2 Tekniker,

-          THS 10 dereceli 2 Tekniker,

-          THS 6 dereceli 2 Teknisyen,

-          THS 10 dereceli 2 Teknisyen,

-          GİH 7 Dereceli 1 Eğitmen,

-          THS 8 dereceli 1 Ekonomist,

-          THS 5 derecelik 1 Programcı kadrolarında Tam Zamanlı,

-          AH sınıfından 1 adet Avukat kadrosunda Kısmı Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına,

 

            2021 yılında da çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerimizden;

-          Kısmi Sözleşmeli Avukata Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce Sözleşmeli Personel İstihdamı ile ilgili Genelge ekinde yayınlanacak olan (I) sayılı cetveldeki Kısmı Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavanından verilmesine,

-          Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimarların her birine 4.100,00 TL,

-          Tam Zamanlı Sözleşmeli Peyzaj Mimarına 4.100,00 TL,

-          Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendislerin her birine 4.100,00 TL,

-          Tam Zamanlı Sözleşmeli Şehir Plancısına 4.100,00 TL,

-          Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknikerlerin her birine 3.100,00 TL,

-          Tam Zamanlı Sözleşmeli Ekonomistin her birine 3.200,00 TL,

-          Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmenin her birine 3.200,00 TL,

-          Tam Zamanlı Sözleşmeli Programcının her birine 3.100,00 TL,

Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknisyenlerin her birine 2.900,00 TL net aylık ödenmesine, yıl içerisinde memur maaş artışlarının ücretlerine yansıtılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

06.01.2021 TARİHLİ VE 3 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Denetim Komisyonun oluşturulması ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;

             Meclis 1. Başkan Vekili Bozan ÇEÇAN gruplardan Denetim Komisyonu için 5 üyenin belirtilmesini talep etti. Halkların Demokratik Partisinden Mahmut DAĞTEKİN partileri adına Fethullah FİDAN’ ın, Adalet ve Kalkınma Partisinden Cuma BARUTÇU partileri adına Erhan BAYOL, Abdulkadir AKGEYİK, Cuma BUDAK ve Aziz CAYMAZ’ ın Denetim Komisyonu Üyeliği için aday gösterildiklerini belirtti.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 25.maddesi gereğince, Denetim Komisyonun oluşturulması için yapılan gizli oylama neticesinde adayların her birinin 25 oy aldığı görüldüğünden, Meclis üyelerinden Erhan BAYOL, Abdulkadir AKGEYİK, Cuma BUDAK ve Aziz CAYMAZ ve Fethullah FİDAN’ ın Denetim Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine, komisyonun ilk toplantısının 11.01.2021 tarihinde saat 10:00’ da yapılmasına, Uzman Kişilerin bilgisine başvurulması durumunda, Uzman kişiye 5 günlük çalışma süresinin verilmesine, komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, komisyon üyelerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 39.maddesi uyarınca; Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olan ücretin huzur hakkı olarak ödenmesine, ayrıca komisyonlara çağrılacak uzman kişilere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesinin 3.fıkrası gereğince, 2.000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere,  katıldıkları her toplantı günü için ödeme yapılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

07.01.2021 TARİHLİ VE 4 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 18.12.2020 tarihli ve 2020/7 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisi 01.12.2020 tarih ve 61 Sayılı Meclis Kararının 2.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 14-15-16-17 ve 18 Aralık 2020 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

Meclis Kararının 2.maddesinde Belediye Meclis Üyeleri Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Fethullah FİDAN, Osman KIRDAR ve Mahmut DAĞTEKİN’ in 01.12.2020 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

Belediyemizin Şahıs ve Firmalara 11.552.030,41 TL borcu olduğu, Maliye Vergi borcu 6.638.811,01 TL olduğu, Emekli Sandığı borcu 447.081,32 TL olduğu ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcu 8.064.834,26 TL olduğu tespit edilmiştir. Belediyemizin an itibari ile toplam borcu 26.702.757,00 TL’dir.

Belediyemizce ne kadar borç ödendiği, kimlere ve hangi kurumlara ödendiğine dair çalışmamız ise ekte sunulmuştur.

İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyelerinden Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN, Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oylarına karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

07.01.2021 TARİHLİ VE 5 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 12.12.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığının Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarihli ve 68 sayılı Meclis Kararının 1.fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 08-09-10-11 ve 12 Aralık 2020 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

1-       Ceylanpınar Belediyesi Encümen kararı ile 21.02.2019 tarihinde 11 karar no kararda ‘’ Fen işleri müdürlüğünün 21.02.2019 tarihli ve E.9 sayılı müzekkeresi 21.02.2019 tarihinde Belediye Başkan yardımcısı Mehmet ALTUN tarafından encümene havale edildiği,

2-      Belediye meclisinin 11.09.2017 tarihli ve 32 sayılı kararı ile ulu cami mahallesi istasyon caddesi No:3 adresinde bulunan Açık otopark tesisinin 2 yıllığına Ceylanpınar belediye spor kulübü başkanlığına tahsisi kontrol ve denetiminin spor kulübü başkanlığına bırakılmasına karar verilmiş olup karar süresi 26.09.2019 tarihinde sona erecektir. İlgi dilekçe gereği ulu cami mahallesi istasyon caddesi No:3 adresinde bulunan Açık otopark tesisinin 5393 sayılı belediye kanunun 14. Maddesinin (b) bendi ile 34. Maddesinin ( g ) bendi gereği Ceylanpınar belediyesi spor kulübü başkanlığına 3 yıllığına bila bedel kiraya verilmesi için encümence görüşülerek karar alınması hususunda gereğini arz ederim denilmektedir.

3-      Yine Ceylanpınar Belediyesi Encümen kararında 21.02.2019 tarihinde 11 karar nolu görüşmede gereği için ; Encümence müzekkere üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde Fen işleri müdürlüğü talebinin uygun görüldüğü, ulu cami mahallesi istasyon caddesi No:3 adresinde bulunan Açık otopark tesisinin 5393 sayılı belediye kanunun 14. Maddesinin (b) bendi ile 34. Maddesinin ( g ) bendi gereği Ceylanpınar belediyesi spor kulübü başkanlığına 3 yıllığına bila bedel kiraya verilmesi kira kontratı ve diğer işlemler için kararın bir örneğinin fen işleri müdürlüğüne gönderilmesi için karar verildiği,

4-      Fen İşleri Müdürlüğünün Tutanak Başlıklı yazısı ile ; İlçemiz Ulucami Mahallesi İstasyon Caddesi No:3 adresinde bulunan ve mülkiyeti Ceylanpınar Belediyesine ait "Ücretsiz Açık Otopark ve Semt Pazarı Alanı" nın asıl kiracı olan Ceylanpınar Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne tahsisine ve bila bedel kiraya verilmesine dair kira sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin tesis edilen Ceylanpınar Belediyesi Encümeninin 11/04/2019 tarih ve 12 sayılı kararının, Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 2019/632 Esas, 2019/1149 Karar İlamı ile iptaline karar verildiği, 

            İş bu mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla alt kiracı Abdulğani TETİK Vekili Avukat İskender Burak ATİLLA' ya 24/01/2020 tarihli tutanak ile teslim edilmiş olup, İş bu tutanak ilgililerce müştereken hazırlanarak 3(ÜÇ) nüsha olarak imza altına alınmıştır.  24/01/2020 Saat16.00 olarak kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir.

Sonuç:

Bu bağlamda Ceylanpınar Belediyesi Ulaşım Trafik komisyonu olarak Ulucami mahallesi istasyon caddesi No:3 adresinde bulunan Açık otopark tesisinin 3 yıllığına özel bir şirkete kiraya verildiği, şirketin yapılan protokol süresince oturmaya devam ettiği, yapılan inceleme ve araştırma neticesinde tespit edilmiştir.

 

Bu yöndeki Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

07.01.2021 TARİHLİ VE 6 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 31.12.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığının Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 03.12.2020 tarih ve 64 Sayılı Meclis Kararının 2. Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuzun yapılan ilk toplantısında Komisyon Başkanlığına Meclis Üyesi Erhan BAYOL, Komisyon Başkanvekilliğine Hüseyin EKİM seçildi.

Konu: Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarihli ve 68 sayılı kararının 2. Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 25-28-29-30-31 Aralık 2020 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 25-28-29-30-31 Aralık 2020 tarihlerin de yapmış olduğu 5 günlük çalışma sonucu;

Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde devam eden eğitim-öğretim yılında maddi durumu yetersiz olan çocukların eğitimlerinde kullanılmaları için belediyemiz tarafından 25 adet tablet alındığı ve dağıtım işleminin hakkaniyetli bir şekilde yapılması için söz konusu tabletlerin ilçe milli eğitim müdürlüğüne protokol ile devredildiği tespit edilmiştir. Devir işlemini gösterir protokol örneği ekte yer almaktadır. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

07.01.2021 TARİHLİ VE 7 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 18.12.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Başkanlığının Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;          

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 03.12.2020 tarih ve 64 Sayılı Meclis Kararının 1. Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuzun yapılan ilk toplantısında Komisyon Başkanlığına Meclis Üyesi Hüseyin EKİM, Komisyon Başkanvekilliğine İsak UĞUR seçildi.

Konu: Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarihli ve 68 sayılı kararının 3. Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 14-15-16-17-18 Aralık 2020 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 14-15-16-17-18 Aralık 2020 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışma sonucu;

İlçemizin ortasından geçen “Antep Deresi” isimli taşkın derede kirlilik oranını sürekli olarak temizlik işleri ekiplerimizce kontrol edilmekte en sonda yakın geçmişte derenin temizliği yapılmıştır.

Bahse konu dere ile ilgili belediyemizce yeni proje gerçekleştirilmiş olup derenin daha sağlıklı ve temiz bir şekilde düzenlemesi konusunda çalışmalarımız devem etmektedir. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

07.01.2021 TARİHLİ VE 8 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 25.12.2020 tarihli ve 2020/6 sayılı İmar Komisyonu Başkanlığının İmar Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarihli ve 68 sayılı kararının 4. Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 14-25.12.2020 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 14-15-16-17-18-21-22-23-24-25/12/2020 tarihlerin de yapmış olduğu 10 günlük çalışma sonucu;

İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde bulunan 681 ada 1 nolu parsel üzerinde yapılan Kız Yurdu binası Belediyemiz tarafından yaptırılmıştır. Kız yurdunun bulunduğu yer 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sosyo Kültürel Tesis alanı olarak planlanmıştır. 681 Ada 1 nolu parselin 4156.38 m2 lik alanın mülkiyeti Maliye Hazinesine, 2.54 m2 lik alanın ise Ceylanpınar Belediyesine ait olduğu tapu kayıtlarından anlaşılmıştır. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyelerinden Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN, Mahmut DAĞTEKİN, Ayşe IŞIK ve Dilan ABLAY’ ın red oylarına karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

08.01.2021 TARİHLİ VE 9 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde Sosyal Yardım Yönetmeliği ile ilgili 04.01.2021 tarihli ve bila sayılı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 14.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi ile 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendine dayanılarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve müzekkere ekinde sunulan “Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliği” nin onaylanmasına, gereği için kararın Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verilmiştir.

 

08.01.2021 TARİHLİ VE 10 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde Belediye Meclis Üyeleri Ali KESKİN ve Erhan BAYOL’ un 08.01.2021 tarihli ve bila sayılı, Belediye Meclis Üyeleri Übeyt KURT ve Adil YILDIRIM’ ın 08.01.2021 tarihli ve bila sayılı, Şehmus BAYIR ve Eyyüp ŞENGÜL’ ün 08.01.2021 tarihli ve bila sayılı, Cuma BARUTÇU ve İsak UĞUR’ un 08.01.2021 tarihli ve bila sayılı ve Yusuf GEÇEN ve Ümit BİLGİN’ in 08.01.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;                    

           1- Belediye Meclis Üyeleri Ali KESKİN ve Erhan BAYOL’ un 08.01.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           Ülkemizi ve tüm dünyada etkisi altına Covid-19 salgınının yaşamımızın önemli bir bileşeni olan Bağışıklık Sisteminin Yaşı ile bağlantısının araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak  üzere Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonun görevlendirilmesine,

           2- Belediye Meclis Üyeleri Şehmus BAYIR ve Eyyüp ŞENGÜL’ ün 08.01.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           Plan ve Bütçe Komisyonu ülkemizde meclisin ilk açılmasından itibaren özel bir öneme sahip olmuştur. Bu nedenle Plan ve Bütçe komisyonunun tarihi gelişimi ve görevlerini araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonun görevlendirilmesine,

          3- Belediye Meclis Üyeleri Übeyt KURT ve Adil YILDIRIM’ ın 08.01.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

          İlçemizde açılan gümrük kapısının 25 metrelik geçici gümrük yolu olarak düşünülen güzergâhta ne tür çalışmalar yapıldığı ve çalışmaların hangi aşamada olduğunu araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere İmar Komisyonunun görevlendirilmesine,

          4- Belediye Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU ve İsak UĞUR’ un 08.01.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           İlçemiz Viranşehir caddesinde bulunan Atatürk İlkokul ve Ortaokul da eğitim öğretim gören öğrencilerimizin okul giriş ve çıkış saatlerinde sorun yaşamamaları için üst geçidin yapılıp yapılmayacağını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Ulaşım ve Trafik Komisyonunun görevlendirilmesine,

           5- Belediye Meclis Üyeleri Yusuf GEÇEN ve Ümit BİLGİN’ in 08.01.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçe mezarlığında takılması düşünülen mobese kameraları takıldı mı takıldıysa hangi aşamada olduğunu araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Ar-Ge Komisyonunun görevlendirilmesine gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

08.01.2021 TARİHLİ VE 11 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.02.2021 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve 

Oluşturulma Tarihi : 11.01.2021