Share

Açık Oto Park İhale İlanı

T.C

CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SATINALMA MEMURLUĞU

 

İ   L  A  N

 

CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

                 

 1-Mülkiyeti Belediyemize ait Ulucami Mahallesinde bulunan 5 bin m2 alanda kurulu 1 adet Açık oto parkın kiraya verilme işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile 2 yıl süreyle kiraya verilecektir.

 

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: 

 İhale 10.08.2017 tarihinde Perşembe günü saat: 10,00 da Belediye Encümeni huzurunda Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

3-İŞİN TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ:  72.000,00 TL’dir.

 

4-KİRA ÖDEME ŞEKLİ= Yüklenici Firma Sözleşmeyi imzaladıktan sonra en geç 15 gün içerisinde toplam Mali Hizmetle Veznesine Yatırmak zorundadır.

 

5-MİKTARI =1 Adet Açık oto Park.

 

6-İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

 

 6-1. Tebligat adres beyanı.

 6-2. Kimlik fotokopisi.

 6-3. İhale evrakı satın aldığına dair belge.

 6-4. İmza Sirküsü/İmza beyanı.

 6-5. Geçici teminat.

 

7-İdare ihaleden önce ve ihale anında ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

8.İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir.

 

9-İhaleye girecekler ihale günü teklif edilen bedelin % 3 ‘ü oranında az olamamak üzere kendi belirleyeceği miktarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatlar Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır.

 

10-Ön görülmeyen herhangi bir nedenden dolayı kurum sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir.

Bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

11-Şartname 30 TL karşılığında Belediye Satın alma biriminden alınabilir. Şartname Her gün mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir. Şartnameyi almayan ihaleye katılamaz.

Oluşturulma Tarihi : 03.08.2017