Share

2021 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01.02.2021 TARİHLİ VE 12 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 22.01.2021 tarihli ve 2020/2 sayılı Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Başkanlığının Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarihli ve 10 sayılı kararının 1. Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 18-19-20-21-22 Ocak 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 18-19-20-21-22 Ocak 2021 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışma sonucu;

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına Covid-19’ u 65 yaşı geçenlerin COVID-19’u daha ağır geçirmelerinin iki temel nedeni var. Birincisi bu yaşlarda kronik hastalıkların (şeker hastalığı, hipertansiyon, KOAH, kalp yetmezliği...) daha sık görülmesi. İkinci nedene gelince. İkinci neden de en az birincisi kadar önemli: Bağışıklık sisteminin yaşlanmış olması. Ayrıca şu bilgi çok net ve açık: Yaşımız ilerledikçe bağışıklık sistemimiz de yıpranmadan payını alıyor. Gençlik ve orta yaş dönemlerindeki gücünden çok şey kaybediyor. Genç bir bağışıklık sistemine sahip olmamız mümkün.  Her gün düzenli yürüyüş yapmak, dengeli ve çeşitli beslenmek, erken uyuyup erken uyanmak ve stresten kaygıdan uzak durmaktır. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

02.02.2021 TARİHLİ VE 13 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 22.02.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisi 08.01.2021 tarih ve 10 Sayılı Meclis Kararının 2.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 18-19-20-21 ve 22 Ocak  2021 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

Meclis Kararının 2.maddesinde Belediye Meclis Üyeleri Şeyhmus BAYIR ve Eyyüp ŞENGÜL’ün 08.01.2021 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ;

Plan Bütçe Komisyonun tarihi gelişimi ve görevleri hakkında yapmış olduğumuz araştırmalar aşağıya çıkarılmıştır.

Ülkemizde 1876 yılında Kanun-u Esasinin kabulü ile parlamentolu hayat baş1amış ve ilk parlamentomuz toplanmıştır. I. Dünya Savaşının ardından 1920 yılında İstanbul’un itilaf Devletleri tarafından işgali ve Meclis-i Mebusanın işga1 güçleri tarafından daǧıtılması üzerine, 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan

Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yetkisini devralmıştır. Demek oluyor ki, ülkemizde zaman zaman kesintiye uǧramak1a birlikte parlamentonun yüzyıldan uzun süren bir geçmişi vardır. Pek çok ülkede olduǧu gibi Türkiye’de de parlamento çalışmalarını kendi yaptıǧı içtüzük çerçevesinde yürütmektedir. İçtüzüklerde parlamentoların etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için komisyonların kurulması öngörülmüştür. Devletin üstlendiǧi hizmetleri yürütebilmesinin başlıca dayanaǧı olan bütçe kanunlarını görüşen komisyonlar ise, ilk günden bu güne özel bir öneme sahip olmuşlardır. Bütçenin yukarıda deǧinilen öneminden dolayı, parlamentoda görüşülmesi Anayasamız tarafından diǧer kanunlardan farklı düzenlenmiştir. Bu çerçevede Anayasamız, bütçenin “Bütçe Komisyonu“nda görüşüleceǧini öngörmüş, komisyonun üye sayısını ve üyeliklerin daǧılımını bizzat belirlemiş, böylece parlamentonun bütçe hakkını kullanmasında P1an ve Bütçe Komisyonunu merkezi bir konuma yerleştirmiştir.

 

PARLAMENTO KOMİSYONLARI

 

            “Komisyon“ kelimesi İngilizce’de “commission“ o1arak ifade edilmekte ve “tayin etmek, atamak vazifelendirmek, görev1endirmek, memur etmek“ an1am1arını taşımaktadır. Ke1ime aynı zamanda bu görevi yürüten kişi1er top1u1uǧu anlamında da kullanı1maktadır. Ancak bu çalışmadaki anlamıyla komisyon kavramının karşılıǧı o1arak yabancı ü1ke1erde daha çok komite (Ingilizcede “commiccee“) ke1imesi kullanı1makta ve “mec1is ya da kurultayda üyeler arasından seçilerek kimi konuları inceleyip, varı1an sonuçları tartışılmak üzere genel kurula gecirmekle görevli alt kurul“ anlamına gelmektedir.Ülkemizde daha önceleri komisyon yerine “encümen“ kelimesi kullanılıyordu. Encümen, Türk Dil Kurumu’ nun Türkçe Söz1üǧü’nün 1945 t arihli baskısında “Kurultay, meclis gibi toplantıların bazı meseleleri inceleyip hazırlamak  üzere, kendi  üyeleri  arasından  ayırdıǧı heyet, komisyon“ olarak tanım1anmış ve komisyon ve komite sözcük1eri “encümen“ i1e eş an1am1ı kullanılmıştır. Görüldüǧü gibi Ingilizce’deki kullanımının aksine, Türkçe’de komisyon ve komite sözcükleri  aynı  anlamda  kullanı1maktadır.

             Mec1is1er duruma göre be11i sayıda üyenin katı1ımıy1a “gene1 kuru1“ o1arak top1anır1ar. Ancak ça1ışma1arını büyük ö1çüde komisyon1ar e1iy1e yürütür1er. Yasama organ1arının ça1ışma yoǧun1uǧunu ve aǧır1ıǧını azaltmak, yasama faa1iyetini  daha çabuk ve verim1i gerçek1eştirebi1mek için komisyon1arın kurulmasına gerek duyu1muştur. Komisyon1ar  kanun yapma  faa1iyetinin  en karmaşık safhası o1an   inceleme safhasında  görev  yapar1ar. Bu  safhanın düzgün bir şeki1de iş1emesi için par1amento1arda öze1 ve sürek1i komisyon1ar kuru1muştur.Komisyon1ar, yasa tasarı ve tek1if1erini ayrıntı1ı bir şeki1de ince1eyip tartışmak suretiy1e o1gun1aştırır1ar ve böy1ece gene1 kuru1un daha hız1ı ve saǧ1ık1ı karar a1masına yardımcı o1ur1ar. Başka bir deyiş1e, komisyon1arın  varlık nedeni, gene1 kuru1un üretken1iǧini arttırmak ve yapı1an işin nite1iǧini yükse1tmekcir. Par1amento ça1ışma1arında etkin1ik ve verim1i1ik saǧ1amak üzere o1uşturu1an par1amento komisyon1arı  görüşü1ecek  iş1erin  ilk  ince1emesini yapmak, bir ön tartışma açmak ve gene1 kurul görüşmelerine dayanak o1mak üzere bir rapor hazır1amak  gibi amaç1ar   güder1er. Ancak, komisyon1arın  amacı  ya1nızca tartışmak  deǧi1, mese1enin esası üzerinde karara varmak, önem1i nokta1arı birer birer çözmek ve uz1aşma saǧ1amaktır.

            Siyasa1 sistemde par1amento komisyon1arının iki önem1i iş1evinden bahsedi1mektedir: Karar o1uşturma ve idarenin denet1enmesi.As1ında par1amento1arda  yasa  tasarı  ve tek1if1erini görüşen komisyon1arın yanı sıra yürütme organının denet1enmesi amacıy1a öze1 komisyon1ar  kuru1maktadır. Bunun1a  bir1ikte, yasa tasarı  ve tek1if1erini  görüşen  komisyon1arın da be11i ö1çü1erde denetim iş1evi bu1unmaktadır. Yasa tasarı ve tek1if1erinin görüşü1mesi sırasında idareye soru1an soru1ar ve istenen bi1gi1er do1ay1ı o1arak idarenin denet1enmesi an1amına ge1mektedir.

            Komisyon sözcüǧü, başka bir kişi ya da organ tarafından be11i bir konuda görev1endiri1miş o1ma an1amını içinde taşır. Bu durum komisyon deni1en top1u1uǧun   kendisine  veri1en   görev1er  hakkında  sorum1u   olduǧu kişi ya da  organa rapor vermesini gerektirir.Öte yandan, komisyon1arın yecki1eri as1i o1mayıp par1amentodan kaynak1anan bir yetkidir.Bir başka deyiş1e, komisyon1ar par1amento adına iş görür1er. Görüşü1en  yasa  t   asarı  ve  t  ek1if1eri  hakkında  kural o1arak son sözü söy1eme yetkisi gene1 kuru1undur. Modern par1amento1ar komisyon1ar  ha1inde ça1ışmakta ve kanun tasarı ve tek1if1eri komisyon1arda olgunlaştırı1arak par1amento gene1 kuru1unda sonuç1andırı1maktadır.

Komisyon1arın o1uşturu1ma1arı, üye sayı1arı ve yetki1eri ü1keden ü1keye deǧişmek1e bir1ikce, pek çok ü1kede yasa yapım sürecinin teme1 aktör1eri ha1ine ge1miş1erdir. Günümüzde pek çok ü1kede par1amento komisyon1arına son derece önem1i iş1ev1er yük1enmiş ve komisyon1ar geniş yetki1er1e donatı1mış1ardır. Ülkemizde de i1k içtüzük1erden bu güne kadar Mec1isin komisyon1ar şek1inde ça1ışması öngörü1müş, ihtiyaca göre bazı yeni komisyon1ar kuru1urken bazı1arı kapatı1mış, komisyon1arın sayı1arı, ad1arı ve görev a1an1arı sürek1i o1arak deǧişmiştir. Bu gün itibariy1e TBMM’de sürek1i komisyon bu1unmaktadır.

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

 

            P1an ve Bütçe  Komisyonunun  se1efi  diyebileceǧimiz komisyonlar  ülkemizde i1k Mec1isin  açı1masından itibaren özel bir  öneme  sahip  o1muş1ardır. Kuşkusuz bu durum, büyük ö1çüde “bütçenin ve diǧer iktisadi ve ma1i kanun1arın dev1et ve top1um hayatında taşıdıǧı önemden kaynaklanmaktadır. Bütçe1er  ve diǧer mali kanunlar1a kaynak1arın dağıtımı gerçek1eştirilmekte, devlet ve top1um hayatına yön veri1mektedir. Bu neden1e söz konusu kanun1arı büyük ö1çüde şekillendirecek o1an komisyon1ar da öze1 önem taşımaktadır. Aşaǧıda P1an ve Bütçe Komisyonunun tarihi ge1işimi ve görevleri  ince1enmektedir.

 

TARİHÇE

 

           P1an ve Bütçe Komisyonunun günümüzde yerine getirdiǧi görev1er  daha önce1eri çeşitli  komisyon1ar tarafından yerine  getiri1miştir. Ülkemizde  i1k  içtüzük düzen1emesi o1an 13 Mayıs 1877 tarihli Heyet-i Mebusan Nizamname-i Dahi1isi çerçevesinde o1uşturu1an  on beş encümen  arasında yer a1an Muvazene-i Maliyye (Bütçe), Rüsumet (Vergi ve Gümrük) ve Kavanin-i Ma1iyye (Ma1i Kanun1ar) encümen1erinin görev a1an1arı itibarıy1a bu günkü  P1an ve Bütçe Komisyonunun nüvesini t eşki1 ettik1eri söy1enebi1ir. Heyet-i Mebusan Nizamname-i Dahi1isi’nde ya1nızca Arzuha, Layiha (tasarı) ve Muvazene-i Ma1iyye Encümen1eri ismen zikredi1miş, Muvazene-i Ma1iyye Encümeninin görev1eri ayrı bir maddede düzen1enmişti. Buna göre Encümen, bütçe ve kesinhesap kanunu t asarı1arı  i1e dev1et  ge1ir  ve  giderlerinin  artışına veya  aza1ışına neden o1acak  kanun  t asarı ve tek1if1erini görüşecekti.

           Heyeti Ayan Nizamname-i Dahi1isi’nde ise hiçbir encümenin ismi zikredi1memiş, encümen1erin kuru1uşu bütünüy1e Heyetin kararına bırakı1mıştı. 20 Ey1ü1 1877 Tarih1i Heyeti Ayan Nizamname-i Dahi1isi’nin İkinci Meşrutiyet döneminde tadi1 edi1miş şek1ine göre encümen1er muvakkat, daimi ve encümen⁄-i mahsus1ar  o1mak üzere üç türe ayrı1makta, encümen isim1eri  tek  tek  sayı1makta ve Ma1iyye Encümeni daimi encümen1er arasında yer a1maktadır .Söz konusu maddede M a1iye Encümeni, genel bütçe kanun tasarısı i1e kesin hesabı ve çeşit1i  ma1i  kanunları  incelemekle görev1i kı1ınmıştı. Ayrıca, daimi encümenlerin görevleri yasama yı1ı sonunda biterken, Ma1iyye Encümeni bu kura1dan  istisna  t utu1muştu.          Nizamnamede  yalnızca Ma1iye Encümeni üye1erinin Gene1 Kurul’da seçi1eceǧi, diğer encümen1erin üye1erinin ise Mec1isce o1uşturu1muş bu1unan şube1erce eşit oranda seçi1eceǧi öngörü1müştü. Öte yandan, 22. maddeye göre, encümen1erin üye sayısı 6’dan 10’a kadar o1abi1ecekti, ancak Ma1iye Encümeni’nin 10 üyeden o1uşacaǧı be1irtilmişti. Üye1er  her  yasama  yı1ı sonunda Gene1 Kuru1ca  giz1i  oy1a  seçi1mekte ve Encümenin görevi bir sonraki yasama yı1ının başında yenisi seçi1ene kadar devam etmekteydi.Ma1iye Encümeni, gene1 bütçe kanun tasarısı i1e kesin hesabı ve çeşit1i ma1i kanun1arı ince1emek1e görev1i kı1ınmıştı.

             Görü1eceǧi üzere Ma1iye Komisyonu özel düzenlemelere konu olmuştur. Bu durum, komisyon1arın  ülkemizdeki t  arihse1 gelişim1eri  içinde, önem1eri   gereǧi bütçe  i1e  ve diǧer  ma1i  iş1er1e  i1gilenen      komisyon1arın, hep   fark1ı  ve  ayrıca1ık1ı  düzen1eme1ere  konu olmasının ve hukuki bakımdan da diǧer komisyon1ardan daha güç1ü bir dayanaǧa sahip olmasının baş1angıçtan itibaren bir kanıtı nice1iǧindedir. Bu komisyon1ar, ma1i kaynak1arın yön1endiri1mesindeki etki1eri nedeniy1e zaman içerisinde fiilen de  diǧer   komisyonlardan  ayrıca1ık1ı bir konuma sahip o1muş1ardır.

            13 Mayıs 1877 Tarih1i Heyet-i Mebusan Nizamname-i Dahilisinin tadi1 edi1miş şek1ine  göre de Heyet-i Mebusan’da her biri on beş üyeden oluşan ve bir yasama yı1ı için üye1eri Heyet-i Mebusan’ı o1uşturan beş şubeden seçi1en 16 daimi komisyon kuru1makta, böy1ece sürek1i komisyon sistemine geçi1mekteydi. Buna göre, encümen1er bir yasama yı1ı  için  seçi1mekte ve görev1eri ertesi yasama yı1ı baş1angıcına kadar devam ecmekte idi. Oysa, i1k içtüzük1er döneminde encümen1er be1ir1i kanun tasarı ve tek1if1erini görüşmek üzere seçi1iyordu. Kananin⁄i Ma1iyye (Ma1i Kanun1ar) i1e Muvazene-i Ma1iye Encümeni (Bütçe), sayı1an bu 16 encümen arasında yer  almaktaydı. Nizamnamede Kavanin⁄i Maliye ve Muvazene-i Ma1iyye encümeninin o1uşum1arı ve ça1ışma yöntem1erine i1işkin ayrıca bir düzen1eme öngörü1memişti. Ancak, Muvazene-i Ma1iye Encümeni’nin görüşme konu1arı bütçe görüşme1erini düzen1eyen  ayrı bir maddede be1irti1miş böy1ece görev1erine açık1ık kazandırı1mıştı. Buna göre, Mec1is-i Mebusan bütçesiy1e  ek  ödeneǧine  i1işkin kanun tasarı1arı, bütçe kanunu tcasarı1arı, ek ödenek ve o1aǧanüstü ödenek ta1ebine i1işkin tasarı1ar, Dev1et ge1ir ve giderlerinde artış veya aza1ış öngören tasarı1ar bu encümene hava1e edi1ecekti Diǧer encümen1er de bu kanun tasarı1arını  görüşebilmek1e bir1ikte, ödenek artışına yo1 açacak düzen1eme yapamaz1ardı.

            1920⁄1927 yı11arını kapsayan dönemde P1an ve Bütçe Komisyonunun kimi görev1eri “Iktisat“ ve “Ma1iye“ encümen1eri tarafından yerine getiri1mekte idi. İlk TBMM açı1dıktan sonra, 26 Nisan 1920 tarihinde a1ınan 7 sayılı Karar1a Heyeti  Mebusan Nizamname-i  Dahilisinin deǧiştiri1erek  uygu1anması öngörülmüştü. Mec1iste  Icra Vekilleri Heyetinin görev1erine karşı1ık ge1mek üzere on komisyon o1uşturulmuştu. Bu komisyon1ar  arasında ‘Iktisat“ ve “Ma1iyye“ encümen1eri de  yer a1maktaydı. Öte yandan, üye sayısının artırı1masına i1işkin 1924  yı1ında  a1ınmış bir kararın var1ıǧından, Muvazene Encümeninin var1ıǧını bu dönemde de sürdürdüǧü an1aşı1maktadır.

            Önceki anayasa1arda o1duǧu gibi, 1924 Anayasasında da komisyon1ara i1işkin bir düzen1eme yer a1mamıştır. Ancak, bu Anayasada bütçeye  i1işkin kimi hüküm1ere yer veri1miştir. Anayasanın 26. maddesinde TBMM’nin yasama fonksiyonu nite1iǧindeki  görev1eri arasında kanun koymak, kanun1arda deǧişik1ik yapmak, kanun1arı yorumlamak ve kanunları  ka1dırmak yetkisi i1e kanun1ara i1işkin  bu fonksiyon1arın yanı sıra, dev1etin  bütçe ve kesin hesap kanun1arını ince1emek ve onay1amak yetkisi de sayı1mıştı. Mec1is görüşme1erini, içtüzük hüküm1erine göre yapacaktı. Bu düzen1emey1e  bütçe ve kesin hesap kanun1arının diǧer kanun1ardan ayrı1an öze1 bir kanun türü o1duǧu i1k o1arak bu Anayasada ortaya konmuştur. Çünkü bütçe ve kesin hesap1ar için kanun koymak deǧi1 “ince1emek ve onay1amak“ deyimi ku11anı1mışır.

              Heyet-i Mebusan içtüzüǧü 1927 yı1ına kadar  uygu1anmış, 2 Mayıs 1927 tarihinde TBMM yeni bir Dahi1i Nizamname kabu1 etmiş ve Heyet-i Mebusan Nizamname-i Dahi1isini yürür1ükten ka1dırmıştır. TBMM Dahi1i Nizamnamesinin

22.maddesinde encümen1er  Mec1is  görev1erine karşı1ık ge1en encümen1er, bütün hükümet hizmet1erine karşı1ık ge1en encümen1er ve bakan1ık1ara karşı1ık ge1en encümen1er şek1inde grup1andırı1mış ve Bütçe Encümeni “bütün hükümet hizmet1erine karşı1ık ge1en encümen“ o1arak be1ir1enmiştir. Ayrıca, sadece bu Bütçe Encümeni  için bir başkan veki1i seçi1eceǧi öngörü1müş diǧer komisyon1ar için başkan veki1i seçi1mesi öngörü1memiştir. Öte yandan Nizamnameye, Bütçe Encümeni üye1erinin diǧer encümen1ere üye o1amayacaǧına i1işkin bir hüküm konu1muştu. Diǧer encümen1erin üye1eri aynı zamanda bir başka encümene de üye o1abi1iyordu. Bakan1ık1ara karşı1ık ge1en komisyon1ar arasında Iktisat E ncümeni i1e Ma1iye E ncümeni de bu1unmakta idi. E ncümen1ere karşı1ık ge1meyen daire1er1e i1gi1i tasarı ve tek1if1er ma1i konu1ara i1işkin ise1er Bütçe ve Ma1iye Encümen1erinde, diǧer konu1ara i1işkin ise1er Dahi1iye Encümeninde görüşü1ecekti.

Görü1düǧü üzere, Bütçe Encümeni esas itibariy1e bütçe kanunu tasarı1arını görüşmekte, ancak dev1et ge1ir ve gider1erinde artış veya aza1ış meydana getirecek kanun tasarı1arı da Encümene hava1e edi1mektedir.

 

           1961 yı1ında kabu1 edi1en Mi11i Bir1ik Komitesi Içtüzüǧüne göre komite dört komisyon ha1inde ça1ışmaktaydı ve bun1ardan birisi de 10 üye1i Iktisat Komisyonuydu. Komisyon Ma1iye, Sanayi, tarım, ticaret, Gümrük ve tekel Bakan1ık1arının  hizmet1erinin  koordinasyonu ve  denet1enmesi  ile  görev1i  kı1ınmıştı. Daǧıtı1an TBMM Bütçe ve Sayıştay komisyon1arına kanun1ar1a veri1miş o1an görev1er1e, bütçe ve iktisadi kamu kuru1uş1arı i1e i1gi1i ve Sayıştay Başkan1ıǧının ça1ışma konusuna giren iş1eri yapmak üzere de bu Komisyon görev1endiri1mişti. Ayrıca, bu dönemde Bütçe Komisyonu da var1ıǧını sürdürmüştür. 1961 yı1ına ait  bütçe kanunu tasarısı  ile  katma  bütçe1erin, M   illi  Bir1ik  Komitesi  i  l e  t  emsi1ci1er  Mec1isinden seçi1ecek onar üyeden kuru1u bir Bütçe Komisyonunda ince1enerek Kurucu Mec1isin bir1eşik top1antısında görüşü1üp kabu1 edi1eceǧi be1irti1erek, Bütçe Komisyonu kuru1acaǧına i1işkin bir düzen1eme yapı1mış, temsi1ci1er Mec1isi i çtüzüǧünde de bu Kanuna atıf yapı1arak, söz konusu Komisyona katı1acak üye1erin giz1i oy1a ve seçim sonucunda en faz1a oy  a1an1ar  arasından sırası i1e seçi1eceǧi, bu seçimin i1k  top1antıdan  itibaren en geç üç gün içinde yapı1acaǧı ve isim1erin MBK’ ye bi1diri1eceǧi hükme baǧ1anmıştı. Bu dönemde temsi1ci1er  Mec1isinde  bir de M    a1iye  Komisyonu bu1unmakta idi. Kuru1muş o1an komisyon1ar1a karşı1anamayan daire1er1e i1gi1i t ek1if1er, ma1i iş1erden ise Ma1iye Komisyonu i1e Kurucu Mec1is Bütçe Komisyonuna seçi1en temsi1ci üye1erden o1uşan Karma Komisyonda görüşü1ecekti.

              1961 yı1ında kabu1 edi1en Kurucu M ec1is i  çtüzüǧüne göre, Bütçe Komisyonu 10 üyeden o1uşmakta ve üye1eri temsi1ci1er Mec1isi tarafından giz1i oy1a seçi1mekteydi. 27  Ara1ık 1963 t arih1i  Cumhuriyet  Senatosu  i çtüzüǧünde Bütçe ve P1an Komisyonu, görev1eri bütün kamu faa1iyet1eriy1e i1gi1i komisyon1ar içerisinde düzen1enmişti. Be11i kamu faa1iyet1eriy1e i1gi1i komisyon1ar arasında da Ma1i ve İktisadi iş1er Komisyonu yer a1makta idi. Ma1iye, Enerji, Ticaret ve Sanayi, Gümrük ve Teke1 Bakan1ık1arıy1a  karşı1ık1ı  o1arak   kuru1muş  bu1unan  bu komisyon  adı  geçen bakan1ık1ara i1işkin tasarı ve t ek1if1er i1e diǧer iş1eri görüşmekteydi. Be11i kamu hizmet1erine karşı1ık ge1meyen daire1er1e i1gi1i tasarı ve tek1if1er, ma1i  iş1er1e i1gi1i ise1er    P1an Komisyonunda görüşü1ecekti. P1an kavramının anayasaya girmiş o1ması nedeniy1e buna i1işkin düzen1eme Içtüzükte yer a1mıştı. Ayrıca, Içtüzükce P1an Komisyonuna yapı1acak hava1e1er ve Komisyonun görev1eri ayrı bir madde o1arak düzen1enmişti. P1an Komisyonu üye1eri başka bir komisyona seçi1ememekteydi. P1an Komisyonu, Bütçe Karma Komisyonuna Cumhuriyet Senatosundan seçi1en on beş üyeden o1uşuyordu.

 

Günümüzde P1an ve Bütçe    Komisyonu

 

            P1an ve Bütçe Komisyonu diǧer Mec1is komisyon1arından fark1ı o1arak, kuru1uşu Anayasa i1e düzen1enmiş bir komisyondur. Yukarıda da deǧini1diǧi üzere, 1961 Anayasasının 94. maddesinde bütçenin görüşü1mesinin yanı sıra, Bütçe Karma Komisyonunun o1uşumuna i1işkin hüküm1ere de yer veri1mişti. Aynı şeki1de, 1982 Anayasasının 162. maddesi, bütçenin Bütçe Komisyonunda görüşü1eceǧini hükme baǧ1amış ve Komisyonun üye sayısı ve üye1ik1erin parti grup1arı arasında nası1 daǧıtı1acaǧını düzen1emiştir. Buna göre, Komisyon 40 üyeden o1uşmaktadır ve üye1ik1erin en az 25’i iktidar grubu veya grup1arına aittir. Diǧer üye1ik1er  parti1erin mi11etveki1i sayısına göre daǧıtı1ır. Ancak iktidar grubuna düşen üye1ik sayısı partinin TBMM’deki üye sayısına göre 25’ten faz1a da o1abi1ir. Öte yandan iktidarda bir  azın1ık hükümeti bi1e bu1unsa 25 üye iktidar partisinden o1acaktır. Deǧindiǧimiz bu hüküm Anayasanın 95. maddesinde yer  a1an, “İçtüzük hüküm1eri, siyasi parti grnp1arnın, Mec1iste bütün faa1iyetlerine üye sayısı oranında katılmalrını sağlayacak yolda düzenlenir şek1indeki gene1 kura1ın istisnasını o1uşturmaktadır. Bu istisnanın amacı, hükümetin  gene1 siyasetinin bir  aracı  o1an  bütçenin  bütün1üǧünün  ve  t utar1ı1ıǧının bozu1masını ön1emektir. Böy1ece Bakan1ar Kuru1u için güven oy1aması nite1iǧini kazanmış o1an bütçenin görüşü1mesinde Hükümete önem1i bir üstün1ük saǧ1anmakta ve hükümetin bütçe kanunu yanında diǧer kanun1ar aracı1ıǧıy1a da iktisadi ve ma1i po1itika1arını gerçek1eştirmesi bir ö1çüde ko1ay1aştırı1mış o1maktadır. İçtüzüǧün 20. maddesine göre P1an ve Bütçe Komisyonu i1e Kamu Iktisadi Teşebbüs1eri Komisyonu dışında ka1an komisyon1arın üye sayı1arı Danışma Kuru1unun tek1ifi üzerine Gene1 Kuru1ca be1ir1enmekcedir.

                Komisyonun üye1iǧe i1işkin bir başka öze11iǧi de diǧer komisyon1arın aksine baǧımsız1arın da güç1eri oranında cemsi1 edi1mesidir. Bu uygu1ama 1961 Anayasası i1e baş1acı1mışcı. Içcüzük gereǧi diǧer komisyon1arda baǧımsız1ara üye1ik veri1mez. Anayasanın yukarıda deǧindiǧimiz hükmü doǧru1cusunda, T BMM İçtüzüǧü Mec1is ça1ışma1arında siyasi parti grup1arının temsi1ine önem vermiştir.

Be1irti1mesi gereken bir başka husus da P1an ve Bütçe Komisyonu ve Di1ekçe Komisyonu üye1erinin  aynı anda diǧer  Mec1is Komisyon1arında  görev  a1amayacak1arıdır. Esasen, i1k içtüzük düzen1eme1erinden bu güne kadar komisyon üye1erinin diǧer komisyon1ara da üye o1abi1ecek1eri öngörü1müş, böy1ece bu kişi1erin uzman1ık1arından  mümkün  o1duǧunca  çok yarar1anı1abi1mesi amaç1anmıştır. Ancak, 1927  yı1ında  kabu1  edi1en  i çtüzük1e  Bütçe E  ncümeni  üye1eri  bu  uygu1amadan istisna tutulmuş ve uygu1ama bu güne kadar sürdürü1müştür. içtüzükte, p1an ve Bütçe Komisyonu üye1iǧi i1e diǧer be1irti1en görev1erde bu1unan1ar için diǧer komisyon1ara üye o1unamayacaǧı be1irti1irken “Mec1is Komisyon1arı“ t abiri ku11anı1mıştır. Bu ifadeden, sadece daimi komisyon1arın kastedi1diǧi yorumu yapı1arak geçici komisyon1ara üye1iǧin yasak1anmadıǧı sonucu çıkarı1mıştır. Nitekim, uygu1amada p1an ve Bütçe Komisyonu üye1eri geçici komisyon1ara üye o1abi1mektedir.

Be11i  a1an1arda  uzman1aşmış  mi11etveki11erinin Komisyon üye1iǧine seçi1mesine özen gösteri1mektedir. Komisyonda ekonomi ma1iyeti1erin  aǧır1ıǧı  söz konusudur. Ikinci önemli grubu  mühendis1er o1uşturmaktadır. 20. 21. ve 22. Dönem1erde üye daǧı1ımına bakı1dıǧında üye1erine yüzde 28,3’ünün ma1iyeti/ekonomist, yüzde 27,5’inin mühendis, yüzde 14,2’sinin sanayici/işadamı, yüzde 9,2’sinin öǧretim üyesi, yüzde 5,8’inin hukukçu, yüzde 5,8’inin tıp doktoru, yüzde 5’inin

   öze1 sektör yöneticisi, yüzde 4,2’sinin de diǧer mes1ek köken1i o1duk1arı görü1 mektedir. Komisyonun       bir diǧer öze11iǧi de “bakan yetiştiren komisyon“ o1arak anı1masıdır. 1995⁄2002 yı11arı arasında kuru1an hükümec1erde p1an ve Bütçe Komisyonu üye1iǧi yapmış o1an top1am 43 bakanın görev yapmış o1ması bu nite1endirmeyi hak1ı  kı1makcadır.

 

Plan Program ve Bütçe Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları

Kuruluşu

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nispî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurar. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerinde olan belediyelerde Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun kurulması zorunludur.

Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür.

Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler.

Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir.

Görev Bölümü

Komisyon ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili, bir sözcü, bir raportör ve bir üye seçer.

Toplantı Gün ve Sayısı

 

Komisyon gündemini görüşmek üzere ayda 5 defa toplanır. Komisyon toplantılarını belirlediği günlerde yapar. Komisyon başkanı gerekli gördüğü takdirde önceden çağrı yaparak komisyonu toplantıya çağırabilir.

 

Komisyonun Çalışma Esasları

 

Komisyon, Belediye Meclisince havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu Meclise sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim eder.

Komisyonun görev alanına giren işler görüşüldükten sonra Belediye Meclisinde karara bağlanır.

Mahalle Muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.

Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden de yazılı ya da sözlü bilgi alabilir.

Bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce komisyonda görüşülmesi zorunludur.

Meclis Başkanı tarafından birkaç komisyona havale edilen dosyalar hakkında da ortak komisyon raporu hazırlanır.

Plan Program ve Bütçe Komisyonu çalışmalarına konu olan işle ilgili Müdürlüklerle koordineli çalışır. Gerekli hallerde ilgili müdürlüklerden rapor isteyebilir. Komisyonun çalışma alanlarına dair ihtiyaç halinde ilgili her konuda, komisyon başkanınca alt çalışma grupları oluşturabilir.

Komisyon basın açıklaması ve temsili gerektiren konularda yapacağı faaliyetleri başkanlık makamına bildirerek onay aldıktan sonra gerçekleştirir.

 

Çalışma Alanları

 

1-Plan Program ve Bütçe Komisyonu’nun koordineli olarak çalışacağı müdürlükler Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğüdür.

(2) Komisyon; Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 5 yıllık stratejik plan düzenleme ve yıllık revizyon çalışmalarına katkı koyar.

(3) Komisyon ilgili müdürlüklerin stratejik plan ve performans programındaki proje ve faaliyetlerini gerçekleştirilmesi için yürüttüğü çalışmalarına katkı koyacak çalışmalarda bulunabilir. Komisyon; üst yönetime ve ilgili müdürlüklere herhangi bir konuda gerekli gördüğünde yazılı olarak görüşünü bildirir ve bu konudaki iyileştirme çalışmalarını izler.

(4) İlgili Müdürlükler’de yapılan işleri sürekli iyileştirme mantığı ile daha fazla insana, daha az kaynak kullanarak daha iyi hizmet ulaştırabilmek ve Belediye hizmetlerinin eşitlikçi, katılımcı, demokratik, etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacına uygun olarak yenilikçi projeler üretebilir. Kaynakların doğru kullanılması ve daha fazla insan odaklı hizmet üretebilmek için gelir arttırıcı önlemler alma konusundaki görüşlerini üst yönetime ve ilgili müdürlüklere bildirir.

(5) Komisyon, geliştirecekleri projeler için, proje konusuyla ilgili diğer ihtisas komisyonlarıyla ortak çalışma grupları oluşturabilir.

(6) Komisyon, görev alanı ile ilgili konularda Kent Konseyi, Mahalle Komiteleri, STK, dernekler, akademik odalarla işbirliği yapar, toplantı, seminer ve etkinliklere katılabilir.

(7) Plan Program ve Bütçe Komisyonu üçer aylık izleme ve değerlendirme faaliyetleri sırasında Müdürlüklerin yapmış olduğu Paydaş Algılama Anketlerini de inceleyip değerlendirebilir.

(8) Komisyon çalışma konuları ile ilgili olarak Kent Konseyi, Mahalle Komiteleri, STK, Dernekler, Akademik odalar, Mahalle muhtarları Vb. kurum ve kuruluşlar ile halktan gelen talepleri ve sorunları komisyon içerisinde görüştükten sonra ilgili Başkan Yardımcısına iletebilir. Bu iletişim sürecinde Komisyon başkanları yetkilidir. İlgili Başkan Yardımcısına iletilen talep ve sorunlar ile ilgili Müdürlükler olumlu veya olumsuz sonuç ile ilgili Komisyona bilgi vermelidir. Bilgilerinize arz ederiz.

Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

03.02.2021 TARİHLİ VE 14 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 22.01.2021 tarihli ve 2021/7 sayılı İmar Komisyonu Başkanlığının İmar Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarihli ve 10 sayılı kararının 3. Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 11-22.01.2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-/01/2021 tarihlerin de saha ve büroda yapmış olduğu 10 günlük çalışma sonucu;

İlçemizde açılan Gümrük Kapısı için Valilik, Büyükşehir ve Belediyemizce İmar Planımıza göre 25 metre olan yolun yapılması uygun görülmüştür. Yol Yapımı için Valilik bünyesinde Ceylanpınar Belediyesi, Viranşehir Belediyesi, Akçakale Belediyesi DSİ ve Rasulayn’ da görevlendirilen kiralık araçlardan oluşun ekip kurulmuş ve 22 Temmuz 2020 de çalışmaya başlamıştır. Yapılması planlanan yol toplam 3000 metre olup 25 metre genişliğindedir. Yol üzerinde bulunan ağaç, ahır ev vb. gibi muhdesatların kamulaştırma işlemini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülecekti. Kurulan ekip tarafından yolun yaklaşık 2000 metresinin kazısı ve 1000 metrenin dolgusu tamamlanmıştır. Ancak kamulaştırma işleminin çözülmemesi ve ilgili kurumların araç ve ekipmanlarını çekmesi sebebi ile yol çalışması 15.09.2020 tarihinde durdurulmuştur. Valilik yetkilileri ile yapılan şifai görüşmelere göre yolun tamamlanması görevi Karayollarını verildiği söylenmiştir. Ancak ne zaman çalışmaya başlanacağı konusunda herhangi bir bilgi elde edilememiştir. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

03.02.2021 TARİHLİ VE 15 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 22.01.2021 tarihli ve 2 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığının Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarihli ve 10 sayılı Meclis Kararının 4.fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 18-19-20-21 ve 22 Ocak 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 18-19-20-21-22 Ocak 2021 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışma sonucu;

Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu Ensar Mahallesi Viranşehir Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Bahse konu cadde üzerinde her türlü tasarruf Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğundadır. Belirtilen caddede üst geçit yapımıyla alakalı ilgili kurum ile defalarca görüşme yapılmış olup herhangi bir sonuç alınamamıştır. İleride telafisi mümkün olmayan can ve mal kayıplarının yaşanmaması için trafik yoğunluğu fazla olan okullar bölgesine ivedi olarak üst geçit yapılması önem arz etmektedir. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

03.02.2021 TARİHLİ VE 16 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının 22.01.2021 tarihli ve 7 nolu raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarihli ve 10 sayılı Meclis Kararının 5.fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 25-26-27-28 ve 29 Ocak 2021 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 25-26-27-28 ve 29 Ocak 2021 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışma sonucu;

İlçe mezarlığına mobese takılıp takılmadığı sorulmaktadır. Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürü ile yapılan görüşmeler neticesinde ilçe mezarlığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda olduğu bilgisi alınmıştır. Belediyemiz Büyükşehir Meclis üyeleri konunun Büyükşehir Belediyesine bildireceklerini, konu hakkında gerekli çalışmaların yapılacağı beyan etti. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

04.02.2021 TARİHLİ VE 17 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan “Altyapı Koordinasyon Merkezi” ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2021 tarih ve 195 sayılı yazısı üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

          24/12/2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 31344 sayılı yönetmelik ile 15/06/2006 tarih ve 26199 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezlerinin mevcut yönetmeliklerinde değişikliğe gidilmiştir.

         Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler "Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği" ni kapsamaktadır. Yapılan değişikliklere göre yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 24/12/2020 tarihi itibarı ile ilçe belediyeleri sorumluluğunda bulunan cadde, bulvar, meydan, sokak ve parklarda yapılacak altyapı kazılarının kazı izinleri ile ilgili iş ve işlemler ilgili ilçe belediyesi tarafından yapılması kararlaştırılmıştır. Bu yönetmeliğe göre Belediyemiz sorumluluğundaki cadde, bulvar, meydan, sokak ve parklarda altyapı kuruluşlarının yapacağı çalışmaların kazı izinleri ile ilgili iş ve işlemlerin belediyemiz tarafından yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda işlemlerin yapılabilmesi için; Belediyemiz bünyesinde “Ceylanpınar Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabı” açılmasına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılarak Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanan ve Sayıştay Başkanlığının uygun görüşü alınan mevcut “Altyapı Koordinasyon Merkezi Usul ve Esasları Uygulama Yönetmeliği ile Altyapı Koordinasyon Merkezi Müeyyideler Yönetmeliği” nin Belediyemizce uygulanmasına, iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde AYKOME Biriminin oluşturulmasına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan gelir tarifelerinin Belediyemizce  uygulanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

04.02.2021 TARİHLİ VE 18 SAYILI KARAR:

 

            Meclisçe gündem maddesi olan “Yetki Verilmesi” ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 01.02.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesinin (b) fıkrası “ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.” Hükmü gereğince: İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine Belediyemiz bütçe imkânları dâhilinde ayni ve nakdi yardım yapılmasına, bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

05.02.2021 TARİHLİ VE 19 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili 01.02.2021 tarihli ve bila sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 14.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi ile 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendine dayanılarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve müzekkere ekinde sunulan “Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” nin onaylanmasına, gereği için kararın Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

05.02.2021 TARİHLİ VE 20 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde; Belediye Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU ve Erhan BAYOL’ un 04.02.2021 tarihli ve bila sayılı, Belediye Meclis Üyeleri Übeyt KURT, Adil YILDIRIM, Ali KESKİN ve Eyyüp ŞENGÜL’ ün 08.01.2021 tarihli ve bila sayılı, Şehmus BAYIR ve Eyyüp ŞENGÜL’ ün 01.02.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;            

           1- Belediye Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU ve Erhan BAYOL’ un 04.02.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           İlçemizde nüfus yoğunluğunun artmasına bağlı olarak araç sayılarında da artış görülmekte bu sebepten dolayı trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Trafik yoğunluğunu azaltabilmek amacıyla ilçemizdeki bazı caddelerde tek yönlü araç girişi yapılıp yapılmayacağı hangi caddelere tek yönlü giriş yapılırsa yoğunluğun azalıp azalmayacağını araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Ulaşım ve Trafik Komisyonun görevlendirilmesine,

           2- Belediye Meclis Üyeleri Übeyt KURT, Adil YILDIRIM, Ali KESKİN ve Eyyüp ŞENGÜL’ 01.02.2021 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           İlçemiz coğrafi konumu nedeni ile yapılaşma ve konut sorunu yaşayan ve nüfusun artması ile yeni konut talebinin karşılanmaması ilçemizde çok ciddi bir sorun haline gelmiştir. İlçemizin sınırlarının kuzeyi ve batısı Tigem Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait tarım arazilerinin olması, güneyinde Suriye hudut sınırı ile çevrili olması nedeni bu yönden de yapılaşma yapılamamaktadır. İlçemiz kısmen yapılaşmaya elverişli olan doğu yönünde 15 Temmuz Mahallesi bulunmaktadır. Konut için yapılaşmaya elverişli tek mahallemiz olması nedeni ile çok hızlı bir şekilde yapılaşma ve nüfus artışı yaşanmaktadır.

         Muhtarlık hizmetleri ve Diğer Kamu Hizmetleri çok ciddi anlamda aksamalar yaşanmaktadır.

Mahalle sakinlerinin aksayan bu hizmetlerin daha düzenli ve organize olabilmesi için 15 Temmuz Mahallesinin iki muhtarlığa bölünerek bu sorunun ortadan kaldırılması yönünde talepleri üzerine Belediyemiz Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin yaptığı detaylı incelemeler sonucunda; 15 Temmuz Mahallesinde mahalle sakinlerinin bu talebinin haklı ve acilen yerine getirilmesi gereken bir talep olduğunu tespit edilmiştir.

Bahse konu hakkında araştırma yapmak ve meclise bir rapor hazırlamak üzere İmar Komisyonun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

05.02.2021 TARİHLİ VE 21 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.03.2021 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 07.03.2021