Share

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

                                                                                       T.C.

CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

 

                                                                               BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE – 1

Bu yönetmeliğin amacı, Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

Kapsam

MADDE – 2

Bu Yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE – 3

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE – 4

Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Başkan            : Ceylanpınar Belediye Başkanı’nı

Belediye         : Ceylanpınar  Belediyesi’ni

Meclis             : Ceylanpınar  Belediye Meclisi’ni Müdür  : Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü

Müdürlük        : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü

Personel          : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli tüm personelini ifade eder.

 

 

                                                                                 İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

 

Teşkilat

MADDE -5

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Teşkilat ve Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

—Müdür

—Kalem (Memurlar ve İşçiler)

—Kültür Evleri Sorumluları

 

Bağlılık

MADDE – 6

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

 MADDE -7

1.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ceylanpınar Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, kendi içerisinde de; a) Eğitim birimi, b) Sosyal Aktiviteler Birimi, c) Engelliler Birimi, d) Halkla İlişkiler Birimi, e) Spor Birimi, f) Kültür Birimi, g) Sosyal İşler Birimi, ğ) Aile ve Destek Birimi, h) Aile Koordinasyom Birimi, ı) Evde Bakım Birimi, i) Organizasyon Birimi olarak farklı birimlere ayrılmıştır.

2. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bünyesinde ki birimleri ile birlikte, Ceylanpınar Belediye sınırları içerisinde ( gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.

3. a) Eğitim Birimi; Makul talepler doğrultusunda İlçe Milli eğitim müdürlüğü ile koordineli olarak gerekli kursların açılması yönünde çalışmalar yaparak açılan kursların sürdürülebilirliğini sağlar. (Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak bağlama, resim, gitar ve satranç kursları açmak.

   b) Sosyal Aktiviteler Birimi; Sosyal projeler kapsamında çalışmalar ve ihtiyaç olan faaliyetleri yürütmek.

   c) Engelliler Birimi; İlçemizde bulunan engelli ve dezavantajlı durumda olan vatandaşlarımıza yönelik farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak (Engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye dağıtmak vb.)

   d) Halkla İlişkiler Birimi; Muhtarlar ve STK’lar başta olmak üzere, halkın taleplerini dinleyip, gerekli çalışma zemininin hazırlanması için ilgili birimlere aktararak, hizmetlerin doğrudan yerine ulaşmasını sağlamak. (Vatandaşların taleplerini dilekçe ile almak vb.)

   e) Spor Birimi; Başta Belediye Spor Kulübü olmak üzere, İlçemizde faaliyet gösteren spor kulüplerimize lojistik ve ikmal desteklerimizi periyodik olarak sağlamak. (Ceylanpınar Belediye spor Kulübü ve Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü vb.)

   f) Kültür Birimi; İlçemizde yapılacak olan taziyeler başta olmak üzere, manevi değerlerin pekiştirilmesi yönünde ki çalışmaları yapmak.

   g) Sosyal İşler Birimi; Sosyal Belediyecilik alanında yapılan birçok faaliyet, önceden birim personellerimiz tarafından keşif çalışmaları yapılarak gerekli çalışmaları başlatmak.

   ğ)  Aile ve Destek Birimi; Birim personelleri tarafından kadın ve çocuklara yönelik projelerin araştırılıp geliştirilmesi kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Merkezi ile koordineli çalışmalar yapmak. (Hoş geldin bebek projesi ile yeni doğan bebekler için çanta seti vb.)

   h)  Aile Koordinasyom Birimi; Maddi imkanları yetersiz olan dul ve yetimlere yönelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından gerekli yardımların yapılmasını sağlamak. (Giyim ve gıda yardımı vb.)

   ı) Evde Bakım Birimi; Kendi kişisel bakımını ve ev temizliğini yapamayacak bakıma muhtaç ve maddi durumu yetersiz olan yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza Sosyal Belediyecilik alanında insan odaklı bir hizmet sunulmasını sağlamak.

   i)  Organizasyon Birimi; İlçe genelinde gerçekleştirilecek olan tüm resmi programlarda ve  Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapılacak olan etkinliklerin öncesinde, alan süslemesi, bayrak donatması ve gerekli ikmallerin yapılmasını sağlamak.

4. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri ve Özel Kuruluşlar ile iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak, Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.

5. İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, panel, sempozyum, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlemek, yurtiçi  festivallere katılmak.

6. Kitap okumaya teşvik ve kitap okumayı sevdirmek amacıyla öğrenci ve okullarda kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerekli bilgi kaynaklarını temin etmek.

7. Yaşlılar, Engelliler, Kadınlar ve Çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler. Eğitsel, Sanatsal ve Kültürel Projeler ile topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır.

8. Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, Belirli gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek

9. Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.

10. Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında: a) konferanslar b) Paneller, c) Açık oturumlar,    ç) seminerler, d) Sergiler, e) Multivizyon f) çeşitli konser ve gösteriler g) Güzel sanatlar, Beceri kazandırma ve Meslek edindirme Kursları, ğ) Tiyatro, sinema kursları ve gösterileri   h) Halk müziği ve halk oyunları kursları, ı) Türk sanat müziği kursları, i) Şiir Dinletileri ve    j) Çeşitli kampanya ve törenler düzenler.

11.Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde, satılması yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olur.

12.İhtiyaç duyulması halinde, İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlar. Ve bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir, kitlelere duyurulmasını sağlar.

13.Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı verir.

14.Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak, dağıtılmasını sağlamak.

15.İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak, Resmi- Özel Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışır.

16.Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak ve bu amaçla Amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.

  17.Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.

 

Müdürlük yetkisi

MADDE–8

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE–9

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu:

MADDE -10  

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
 3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
  1. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama yetkisine haizdir.

5. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

 

Müdürün sorumlulukları:

MADDE -11

Belediye Mevzuatı ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirmesinden yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkan Yardımcısına ve Yardımcıları ile Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Memur ve İşçi Personelin Görevleri:

MADDE -12

1. Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla sorumludurlar.

 1. Müdürlük adına tüm resmi evrakları alır ve kaydeder.
 2. Gelen – giden evrakların dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale ve dosyalama işlerini yürütür.
 3. Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurur.
 4. Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlar, cevaplandırır, tasnif eder. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarır. Verilen ek görevleri yerine getirir.

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                                               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

         Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin alınması

MADDE -13

Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin planlanması

MADDE -14

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

 

 

 

Görevin yürütülmesi

MADDE -15

Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

                                                                             BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE -16

1. Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

 1. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
  1. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
  2. Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
  3. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE -17

1. Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

2. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

                                                                            ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE -18

1. Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 1. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme ve dosyalama

MADDE -19

1. Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(a)   Gelen evrak dosyası

(b)   Giden evrak dosyası

(c)   Kültür evleri dosyası

(d)   Engelliler dosyası

(e)   Çölyak ve PKU Hasta dosyası

(f)   Genelge ve bildiriler dosyası

(g)   Sosyal ve Kültürel Etkinlikler dosyası

(h)   Resmi Kurumlarla ilgili dosyalar

 1. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
 2. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

                                                                               

                                                                              YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

 MADDE -20

1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
 2. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
 3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

 

 

                                                                             SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE–21

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, önce yürürlükte olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE–22

 İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE–23

Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE–24

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Oluşturulma Tarihi : 27.04.2021